Uusiutuvan energian käyttö Suomessa

Uusiutuvan energian käytöstä onkin jatkuvasti ollut puhetta ja sen käyttömahdollisuuksia pyritään hyödyntämään jatkuvasti. Suomi onkin tässä tehtävässä onnistunut erinomaisesti, nimittäin Suomi on mukana maailman johtavimpien maiden joukossa, kun puhutaan uusiutuvan energian käytöstä. Suomessa suuri osa energiasta tulee uusiutuvista lähteistä ja maamme onkin erityisen hyvä hyödyntämää erityisesti bioenergiaa. Suomi onkin Euroopan ainoita maita, joissa biojätteet kerätään erilliseen astiaan. Suomen tavoitteena onkin saada yli 50 prosenttia energian kulutuksesta uusiutuvien lähteiden energiaksi vuoteen 2020 mennessä. Tähän mennessä tehtävästä onkin suoriuduttu erityisen hyvin ja tavoite on kovalla nousulla toteutumassa. Suurin osa Suomen kotitalouksista käyttää uusiutuvia energianlähteitä. Kotitalouksien mukana myös yrityksen ja toimistot ovat ruvenneet panostamaan uusiutuvan energian käyttöön. Suomessa on jopa kuntosali, jossa kuntosalin energia saadaan spinningpyöräilijöistä.

Suomi onkin hyväksynyt Euroopan unionin tavoitteen hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta ja ottanut vakavasti tavoitteen uusiutuvien energialähteiden energiantuotannon osuuden kasvamisesta. Tämä tavoite on kirjattu toteutettavan vuoteen 2030 mennessä ja muutoksia ja lupauksia onkin tullut. Esimerkiksi valtionhallinto on luvannut luopua toimitilojensa öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä. Tämän lisäksi Suomen lakiin on tullut muutos, jossa kivihiilen käyttö Suomen sähkö- ja lämpötuotannossa kielletään kokonaan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kielto tulee astumaan voimaan 1.5.2019, johon asti sähköntuotantoyrityksillä on aikaa kehitellä vaihtoehtoisia kanavia tuottaa sähköä. Tämän lisäksi päätöksiä on kirjattu muun muassa liikenne, maatalous, lämmitys ja jätehuolto sektorille. Syyskuussa vuonna 2017 hyväksyttiinkin keskipitkä ilmastosuunnitelma, jonka nimenä on kohti ilmasto viisasta arkea.

Suomi kuuluu Euroopan kärkijoukkoon uusiutuvan energian käytössä

Suomessa noin kolmasosa kaikesta energiankäytöstä on uusiutuvaa energiaa. Tämä tarkoittaakin sitä, että Suomi on EU:n kärkipäässä uudistuvanenergian käyttäjämaista. Muita kärkipäässä olevia maita on Ruotsi, Latvia ja Itävalta. Suomessa uusiutuvaa energiaa saadaankin pääasiassa puusta ja bioperäisistä kierrätyspolttoaineista. Muissa kärkimaissa suurin osa energiasta taas tulee vesivoimasta. Suomessakin tulisi pyrkiä panostamaan puusta saatavan energian sijaan vesivoimaan, nimittäin avohakkuut aiheuttavat taas myös osallaan ongelmia ilmastolle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että koko puuenergiasektori olisi pahasta, nimittäin todella suuri osa suomen puuenergiasta on myös peräisin metsäteollisuuden sivuvirroista saatavista aineksista. Tällöin metsäteollisuudessakin hyödynnetään kaikki mahdolliset kanavat ja siitä tulevat niin sanotut jätteet. Tällä hetkellä Suomessa sähköntuotanto onkin peräisin 37 prosenttisesti uusiutuvista lähteistä, 5 prosenttisesti turpeesta, 17 prosenttisesti ydinenergiasta, 35 prosenttisesti fossiilisista ja 6 prosenttisesti muista lähteistä, kuten omakotitalojen omista tuotannoista. Uusiutuvan energian vähentämisessä päätavoitteena onkin päästä kokonaan eroon fossiilisista energianlähteistä. Sen tarkoituksena on myös tukea energian omavaraisuutta ja työllisyyttä. Energia-alan kehityksellä saadaan luotua jatkuvasti uusia työpaikkoja, jolloin sillä on myös suuremmat vaikutukset valtion talouteen. Esimerkiksi vesiteollisuuden ja tuulivoiman kehittämiselle olisi suomessa suuret markkinat, joiden tutkimisiin ja kehittämisiin tarvitaankin paljon uusia osaajia. Suomi on kuitenkin tuhansien järvien sateinen maa meriveden ympäröimänä, joten mahdollisuuksia tällaisia mahdollisuuksia olisi Suomessakin kuitenkin mahdollista toteuttaa.

Suomessa kuluttajat ovat myös huomattavasti tietoisempia energian kulutuksestaan ja energiaa pyritään jatkuvasti kuluttamaan huomattavasti vähemmän. Kuluttajat ovat myös jatkuvasti vaihtaneet sähkösopimuksiaan entistäkin ympäristöystävällisempiin ja parempiin tapoihin tuottaa energiaa. Tämä onkin erittäin hyvä askel Suomessa kuluttajilta, mutta valitettavasti se tarvitsisi vielä suurien yrityksien ja valtioin tuen alleen, jotta muutoksesta voitaisiin oikeasti tehdä todellinen. Onneksi valtion solmimalla tilojenlämmityslupauksella saadaan jo isoja muutoksia aikaan. Suomi on kuitenkin osallistunut tähän uutokseen aktiivisesti ja jatkuvasti yhtä enemmän yrityksistä havahtuu samaan, jolloin ketjureaktion tavalla yhä enemmän suurista energian kuluttajista vaihtaa uusiutuvaan energiaan.